گروه آموزشی برق


گروه برق در رشته ی برق صنعتی درنظام ترمی و تکنولوژی کنترل در نظام پودمانی به آموزش دانشجویان می پردازد. این گروه دارای کارگاه برق عمومی  کارگاه برق صنعتی و مدارهای فرمان، ماشین های مستقیم و غیرمستقیم، کنترل، الکترونیک صنعتی  و PLCمی باشد.

نشانی: اسلام آبادغرب-بولوار شهید مطهری-مرکز امام رضا(ع) – طبقه ی دوم-دپارتمان برق و مکانیک

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۴۵۱۲۲

مدیر گروه: مهندس کیومرث سبزواری

مسئول آزمایشگاه ها و کارشناس مسئول: لیدا عزیزی