سیاستهای علم و فناوری در اتحاد جماهیر شوروی


دو مقاله:

  • استالین و منطق صوری  و
  • ایران و میراث علمی انقلاب اکتبر: سرنوشت شاخه های مختلف علوم در قلمرو روسیه انقلابی

که هر دو در  مجله “فرهنگ امروز” منتشر شده، به سیاستهای علم و فناوری در اتحاد جماهیر شوروی پرداخته است.

 

مقاله استالین و منطق صوری:

1SL

2SL

3SL35

 

ایران و میراث علمی انقلاب اکتبر: سرنوشت شاخه های مختلف علوم در قلمرو روسیه انقلابی

IMG_0274