بحران آب


بحران آب یکی از مهمترین بحرانها و اولویتهای سیاستی امروز کشور است. مرکز در راستای تعهد اجتماعی دانشگاه تاکنون برای این موضوع اقدامات ذیل را شامل برگزاری پنج سمینار، تدوین یک برنامه درسی میان مقطعی و پیشنهاد تصویب قوانین به مراجع ذی ربط اشاره نمود انجام داده است:

– تدوین سرفصل برنامه درسی کاربرد اتوماسیون وابزاردقیق در آبیاری به عنوان تک پودمان میا نمقطع تحصیلی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی
– پیشنهاد تدوین قانون درخصوص ارائه ی تسهیلات به استفاده کنندگان از سیستم های اتوماسیون در آبیاری که طی مکاتبات با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفته است.