رئیس مرکز امام رضا(ع) به سمت رئیس کارگروه صنعت کمیسیون برنامه ریزی آموزشی استان کرمانشاه منصوب شد.


دکتر مزدک رادملکشاهی رئیس دانشگاه جامع-کاربردی و کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استان کرمانشاه در حکمی دکتر میثم خسروی را به سمت رئیس کارگروه برنامه ریزی درسی صنعت استان کرمانشاه منصوب نمود.

در این حکم آمده است: نظر به سوابق علمی و تجربی جنابعالی و با عنایت به ماده۶ آیین نامه تشکیل کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استانی و ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی و بومی سازی درسی براساس قابلیت ها و نیازهای محلی و منطقه ای و توسعه کمی و کیفی آموزش های علمی کاربردی با بهره گیری از ظرفیت های استان به موجب این حکم جنابعالی به مدت یکسال به سمت رئیس کارگروه برنامه ریزی درسی صنعت منصوب می شوید.

هم چنین دکتر رادملکشاهی در حکم دیگری مهندس کاوه عباسی مدرس گروه مهندسی مکانیک مرکز امام رضا(ع) را به سمت عضو کارگروه برنامه ریزی درسی صنعت استان منصوب نمود.