گروه مدیریت


گروه مدیریت مرکز امام رضا(ع) می تواند نیروی کار آموزش دیده و مجرب با توانایی های فنی ذیل را به صنایع معرفی نماید.

– اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی

– تشخیص و به کارگیری مفاد قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار

– انتقال مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

– تأسیس و راه اندازی واحد های کسب و کار

– شناسایی نیازهای مطلوب مشتریان و تأمین آن ها

– طراحی و اجرای مناسب چیدمان فروشگاهها

– مدیریت خرید و فروش در سازمان های دولتی و غیر دولتی

همچنین دانش آموختگان گروه مدیریت مرکز قابلیت اجرای موارد ذیل را دارند:

دانش آموختگان این دوره می توانند مشاغل زیر را احراز نمایند:

– سرپرستی واحد های صنفی

– متصدی امور کسب و کار در واحد های صنفی

– فعالیت در سازمان های دولتی و غیر دولتی