گروه حسابداری


گروه دارای تفاهم نامه همکاری با گروه نرم افزاری همکاران سیستم برای آموزش دانشجویان می باشد.

گروه حسابداری صنعتی مرکز امام رضا(ع) می تواند نیروی کار آموزش دیده و مجرب با توانایی های فنی ذیل را  به صنایع و بخش های خدمات اجتماعی معرفی نماید:

– بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد

– شناخت با حسابداری مالی، شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی

– شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی

– آشنایی با حسابداری مقدماتی، حسابداری صنعتی مقدماتی و سیستم های مالی حسابداری

– آشنایی با اصول و سیستم های حسابداری صنعتی

– آشنایی با نحوه محاسبات قیمت تمام شده کالاها و محصولات و خدمات

 همچنین دانش آموختگان گروه حسابداری صنعتی مرکز قابلیت اجرای موارد و احراز مشاغل ذیل را دارند:
– کمک حسابدار صنعتی
– کمک کارشناس محاسبه بهای تمام شده